شناسنامه فصلنامه

نام مجله:  ره آوردنور

دوره انتشار:  فصلنامه

زمینه انتشار:  اطلاع رسانی ، آموزشی و مطالعات رایانه ای علوم اسلامی

تعداد صفحات:  80 صفحه

قطع:  A4

سال شروع انتشار:  1377

شماره مجوز انتشار:  124/14354

گستره انتشار:  سراسری

صاحب امتياز: مرکز تحقیقات کامپيوتری علوم اسلامی

مدير مسئول: حجةالاسلام دكترحميد شهرياری

سردبير: محمدمهدي نمازي

 

شورای سردبيری

دبيربخش نرم افزارهاي اسلامي: علی روح اللهی

دبيربخش پ‍ايگاه هاي اسلامي: احمد اکبری

دبیر بخش دین،فرهنگ و فنّاوری اطلاعات: علی نعیم الدین خانی

 

همکاران فصلنامه

دبیرتحریریه: سيدداودحسيني

مسئول مشتركين: سجاد افشین

ویرايش: علی نعيم الدين خانی

صفحه آرا: سید داود حسینی

 

شما اينجا هستيد:خانه شناسنامه فصلنامه